Α' Γυμνασίου

Μαθήματα
Ώρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά
3 ώρες
Γλώσσα
2 ώρες
Αρχαία
1 ώρα
Σύνολο
6 ώρες