ΟΙ ΠΡΩΤΙΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ!

ΣΙΑΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
1η σε μόρια στις θετικές επιστήμες στη Στ.Ελλάδα
Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος & Μηχ/κος Υπ/στων(Ε.Μ.Π.)

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
1η σε μόρια στο πεδίο Υγείας στη Στ.Ελλάδα
Ιατρική Αθήνα